بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به قاچاق کالادرشهرگناوه

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر که به منظور بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به قاچاق کالا در شهرگناوه انجام شده است ، پس از مروری برمطالعات پیشین و مرور مبانی نظری تحقیق سپس فرضیات آن تدوین گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه از یک نمونه 3980 نفری از جوانان شهر گناوه 350 نفر را به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند ، جمع‌آوری گردید و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی توزیع فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد و هم چنین روش‌های آمار استنباطی مانند ضرایب همبستگی پیرسون ، و اسپیرمن و تحلیل کواریانس و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند که نتایج آن عبارتند از:با توجه به نتایج بدست آمده همه فرضیات پژوهش حاضر تائید شده است به عبارتی(وضعیت اشتغال ، گروه دوستان، فقر مادی ، تحصیلات، تحصیلات والدین ، سن، درآمد ماهیانه خانواده ) در گرایش جوانان به قاچاق کالا موثر است . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای (خانواده ، دوستان ، سکونت ، سازمان)بطور کلی 358/0 متغیر وابسته را تبیین می کنند . تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیرهای ( دوستان ، سازمان ، خانواده ،سکونت در کل 64/1 از واریانس متغیر وابسته را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تبیین می کند

کلیدواژه‌ها