بررسی میزان و زمینه های مشارکت شهروندان بوشهری با نیروی انتظامی

نویسندگان

چکیده

این مقاله درصدد است تا ضمن مطالعه و بررسی میزان مشارکت شهروندان استان بوشهر با نیروی انتظامی مهمترین زمینه هایی را که شهروندان تمایل دارند با نیروی انتظامی مشارکت کنند، شناسایی کند. طرح آن توصیفی بوده که به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از دو پرسش نامه استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه شهروندان استان بوشهر و همچنین کارشناسان نیروی انتظامی استان تشکیل می دهد که از میان آنها به ترتیب تعداد 1143 و 147 نفر به صورت تصادفی و با روش چند مرحله ای و طبقه ای انتخاب شده اند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برخی از یافته های آن به شرح زیر می باشد: ویژگی به فکر خود بودن و بی تفاوتی شهروندان بوشهری نسبت به معضلات شهر از حد میانگین بالاتر نیست. اما ویژگی تمایل به فعالیت های گروهی، کمک مالی برای ساخت مساجد، مدرسه، پل، برای زلزله زده ها، سیل زده ها و ... و همچنین کمک به دیگران از طریق نیروی کار به شکل مجانی از حد میانگین بالاتر است. همچنین تمایل شهروندان بوشهری به مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ناجا، در تامین امکانات و منابع لازم برای تحقق سیاست ها و برنامه های ناجا، در اجرای برنامه های ناجا ( مثلاً کشف جرم و تعقیب مجرمان، گشت و بازرسی)، در نظارت بر عملکرد ناجا، در اقدامات نظارتی پلیس بر فعالیت های شهروندان از حد میانگین بالاتر است. ولی تمایل آنها به مشارکت بزه دیده در دادرسی( مثلاً جبران خسارت قربانیان اعمال جنایی) از حد میانگین بالاتر نیست.

کلیدواژه‌ها