مقایسه تاثیر شیوه های آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر فرهنگ ترافیک دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر« مقایسه تاثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر فرهنگ ترافیک دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1390» بود. فرضیه های 2 گانه ی تحقیق با در نظر گرفتن تاثیر عامل آموزش در سه سطح روش سخنرانی، پخش فیلم آموزشی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء، بر فرهنگ ترافیک (یادگیری و نگرش) دانش آموزان دوره ابتدایی و نیز مقایسه آنها با گروه کنترل مطرح و بررسی شد.
روش تحقیق مورد استفاده، آزمایشی (با پیش و پس آزمون) بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1389 به تعداد 14504 نفر، و در 136 آموزشگاه و 718 کلاس بود. که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی ساده، تعداد 329 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک نوع پرسشنامه ی محقق ساخته و یک آزمون بود. پرسشنامه اول نگرش سنج با 16 سؤال، و آزمون چهار جوابی یادگیری، با 16 سؤال، از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همگی بسته پاسخ جهت دست یابی به میزان نگرش آنان نسبت به این قوانین و یادگیری آن بود. که ضریب پایایی پرسشنامه نگرش سنج با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 84/0 به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی(آزمون t، تحلیل واریانس یک و دو متغیره و آزمون تعقیبی HSD(توکی)) صورت گرفت.
یافته های پژوهش نشان داد که؛ بین تکنیک های سه گانه آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ارتقاء یادگیری فرهنگ ترافیک دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر با توجه به فرهنگ ترافیک از قبل آموخته شده (پیش آزمون یادگیری) تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین این تکنیک های سه گانه در ارتقاء نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر نسبت به فرهنگ ترافیک با توجه به فرهنگ ترافیک از قبل آموخته شده (پیش آزمون نگرش) تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها