ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر مکان یابی کلانتری های پلیس

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مراکز شهری، کلانتری های پلیس می باشند که رسالت تامین امنیت عمومی را در سرتاسر جامعه عهده دار می باشند. مکان یابی کلانتری های پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار در زمینه خدمت دهی پلیس است، اما تا کنون، پژوهشگران در پژوهش‏های علمی پیشین، کمتر به آن توجه نموده اند. در مطالعات مکان یابی، شناسایی شاخص های موثر بر مکان یابی مراکز، یک گام اساسی در جهت تعیین مکان مطلوب مراکز محسوب می گردد. در این پژوهش، یک مدل مفهومی به منظور شناسایی شاخص های موثر بر مکان یابی کلانتری های پلیس پیشنهاد گردیده است. رویکرد پیشنهادی دربرگیرنده یک مدل نوین برای شناسایی عوامل موثر بر مکان یابی کلانتری های پلیس بر پایه مطالعات نظری و مصاحبه با خبرگان انتظامی می باشد. شاخص های موثر بر مکان یابی کلانتری های پلیس در شش دسته اصلی گنجانده شده اند که عبارتند از: جمعیت، مجاورت های مکانی، اقتصادی اجتماعی، زیرساخت، جرم خیزی و سیاست های کلان انتظامی.

کلیدواژه‌ها