بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر

چکیده

امروزه، نقش گزینش دقیق و متناسب نیروی انسانی در کارایی سازمان، بر کارشناسان حوزه مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، پوشیده نیست. یکی از مهم‌ترین عواملی که باید همراه با سایر عوامل در گزینش کارکنان مد نظر قرار گیرد، ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان استخدام است که تأثیر ویژه‌ای بر عملکرد شغلی کارکنان و در نتیجه، کارایی و بهره‌وری سازمان دارد. شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های روانی است که در فرد، به صورت پایدار، وجود دارد و بر رفتار و تفکر وی اثرگذار است.
تحقیق حاضر، با هدف شناسایی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان پلیس‌های تخصصی انتظامی و راهور، بر روی یک نمونه 279 نفری از کارکنان پلیس‌های تخصصی انتظامی و راهور استان بوشهر انجام گرفته است. یافته های تحقیق، مطابق با انتظار محققین، رابطه منفی بین روان‌رنجورخویی و عملکرد کارکنان پلیس‌های تخصصی پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان بوشهر را نشان داد، اما علیرغم انتظار و پیش‌بینی محققان، نه تنها فرضیه رابطه مثبت بین برون گرایی و عملکرد کارکنان پلیس را تأیید نکرد که برعکس رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر، همچنین بیانگر رابطه مثبت معنادار بین ویژگی‌های شخصیتی باز بودن به تجربه، سازگاری و مسئولیت پذیری با عملکرد کارکنان پلیس های تخصصی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها