مطالعه و بررسی انگیزه مدیریتی مدیران نیروی انتظامی مطالعه موردی استان بوشهر

چکیده

عامل هر حرکت و کوششی انگیزه است که می‌تواند درونی یا بیرونی باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است به مطالعه و بررسی انگیزه مدیریتی مدیران نیروی انتظامی بوشهر پرداخته شود. به منظور دستیابی به این هدف، از پرسشنامهای برای بررسی هفت مقوله در زمینه شناخت میزان انگیزه مدیران نیروی انتظامی استفاده شده که میزان پایایی این پرسشنامه، 75 درصد بوده و می توان گفت در مجموع از پایایی پذیرفتنی و مناسبی برخوردار است. لازم به ذکر است که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد مینر ، استفاده شده است. همچنین فرضیههایی در خصوص ارتباط انگیزه با عوامل مختلف طراحی گردید و با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که افراد با تحصیلات، تجربه، درجه و درآمد متفاوت، انگیزه‌های مدیریتی متفاوتی ‌دارند. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که میزان رضایت شغلی افراد در انگیزه مدیریتی آنان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها