بررسی و سنجش علل قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از دیدگاه شهروندان بوشهری

چکیده

نوشتار حاضر، ‌‌‌مربوط به پژوهشی با عنوان «بررسی و سنجش علل قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از دیدگاه شهروندان بوشهری» است که با هدف اولویت‌بندی مهم ترین علل قاچاق و همچنین شناخت مهم ترین پیامدها و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن، انجام گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات لازم گردآوری شده است و با استفاده از‌‌ نرم افزار spss و اجرای آزمون‌ های متناسب، مورد تجزیه و‌ تحلیل‌‌ قرارگرفته‌ است. مهم ترین علل قاچاق از دیدگاه پاسخگویان عبارتند از: سود آوری هنگفت وکلان، گستردگی و طولانی بودن مرزها و عملکرد نیروی انتظامی، مهم ترین آسیب اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن نیز عبارتند از: گرایش به قانون گریزی در جامعه، گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری و تضعیف هویت ملی افراد جامعه.

کلیدواژه‌ها