بررسی نقش ساختار خانواده، شیوه‌های فرزند پروری والدین و داشتن کنترل بر رفت و آمد فرزندان در ایجاد سوء مصرف مواد در نوجوانان 26-16 ساله استان بوشهر

چکیده

توجه به شاخص‌های خانوادگی مؤثر در گرایش به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، نقش بسیار مهمی در پیشگیری اولیه و یا ثانویه از آن ایفا می‌کند. این پژوهش نیز بر آن است تا با شناسایی نقش سه متغیر خانوادگی از قبیل ساختار خانواده، شیوه‌های فرزندپروری خانواده و نظارت والدین بر رفت و آمد فرزندان، در ایجاد اعتیاد، نقش خانواده را در پیشگیری اولیه از اعتیاد تعیین می‌کند.
برای بررسی این موضوع، 50 پسر نوجوان 16-26 ساله سوء مصرف کننده مواد (به عنوان گروه آزمایش) و50 پسر نوجوان 16-26 ساله غیر سوء مصرف کننده اعتیاد (به عنوان گروه کنترل) به طور تصادفی با استفاده از پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز ((CBQ، از میان جامعه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ساختار خانواده و شیوه های فرزندپروری والدین، بر روی آنها اجرا شد.
پس از اجرای پرسشنامه ها، داده‌های مورد نیاز استخراج و سپس با استفاده از برنامه spss با روش‌های فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین و انحراف معیار، آزمون t استیودنت و آزمون تحلیل واریانس یک عاملی پردازش شدند.
نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه‌های مورد بررسی در سطح P<0/05 معنادار بوده است. به عبارت دیگر، ساختار خانواده (تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانواده، وجود روابط صمیمانه بین والدین و والدین و فرزندان)، شیوه‌های فرزندپروری والدین و کنترل بر رفت و آمد فرزندان، در پیشگیری اولیه از اعتیاد نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها