بررسی تأثیر نقش شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایجاد و ادامۀ اعتیاد با توجه به چشم انداز بیست ساله

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایجاد و ادامة اعتیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیة افراد معتاد و غیر معتادی است که در شهر بوشهر زندگی می‌کنند. نمونه شامل 100 نفر است؛ 50 نفر معتاد و 50 نفر غیر معتاد که به صورت تصادفی ساده از جامعة آماری انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات لازم در زمینة شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده نیز از آزمون آماری T برای دو گروه مستقل استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند در ایجاد و ادامة اعتیاد نقش مؤثری داشته باشد و اگر شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه داشته باشد می‌تواند عواقب وخیم‌تری را از لحاظ میزان اعتیاد در جامعه در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها