بررسی مقایسه‌ای نگرش مسئولان و کارشناسان، تجّار و کسبه و قاچاقچیان در خصوص عوامل و پیامدهای قاچاق کالا در شهرستان بوشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر «بررسی عوامل و پیامدهای فرهنگی قاچاق کالا در شهرستان بوشهر از نظر مسئولان و کارشناسان، کسبه و تجار و نیز قاچاقچیان» است. فرضیه‌های 8 گانۀ تحقیق با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی قاچاق کالا شامل سطوح اجتماعی، فردی و اداری و پیامدهای فرهنگی آن شامل سطوح فرهنگی، اجتماعی و دینی و نیز متغیرهای سن، میزان تحصیلات، مطرح و بررسی شده است.
روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل کل جمعیت شهرستان بوشهر با 225297 نفر، مسئولان و کارشناسان و صاحب‌نظران درگیر مسائل فرهنگی حدود 21000 نفر، تجار و قاچاقچیان حدود 5000 نفر بوده که در نهایت با استفاده از انتساب متناسب و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 400 (290 نفر مسئول و صاحب‌نظر، 60 نفر کسبه و تاجر، 50 نفر قاچاقچی) انتخاب گردید است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو نوع پرسشنامۀ محقق ساخته بود.
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، مد، میانگین) و استنباطی (آزمون کالموگرف-اسمیرنف تک متغیره، آزمون HSD (توکی)، تحلیل واریانس یک و دو متغیره) صورت گرفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می دهد که نگرش سه گروه (مسئولان و صاحب‌نظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان) در خصوص تأثیر هر یک از سطوح عوامل فرهنگی (اجتماعی، فردی، اداری) بر قاچاق کالا متفاوت بوده و موافقت مسئولان و صاحب‌نظران با تأثیر عوامل فرهنگی بر قاچاق کالا در حد خیلی زیاد و تجار و کسبه در حد متوسط به بالا، در سطح 5 درصد، معنادار است.
نگرش سه گروه (مسئولان و صاحب‌نظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان) درباره تأثیر قاچاق کالا بر هر یک از سطوح فرهنگ (فرهنگی، اجتماعی، دینی) متفاوت بوده و موافقت مسئولان و صاحب‌نظران و تجار و کسبه با تأثیر عوامل فرهنگی بر قاچاق کالا در حد متوسط به بالا، در سطح 5 درصد، معنادار بود؛ سن و میزان تحصیلات تأثیری بر دیدگاه سه گروه در مورد عوامل و پیامدهای قاچاق کالا ندارد.

کلیدواژه‌ها