مدیریت سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در توسعه منطقه‌ای و امنیت اجتماعی پارس جنوبی

چکیده

سرمایۀ اجتماعی، مجموعه‌ای از اعتمادها، هنجارها و شبکه‌هایی است که همکاری میان افراد یک جامعه را تسهیل می‌کند و می‌توان آن را مترادف با واژه «اعتماد» در جامعه دانست. از این رو برخی اندیشمندان آن را «تعاملات مبتنی بر اعتماد اجتماعی» تعریف کرده‌اند. از آنجایی که در ادبیات نوین، سرمایۀ اجتماعی زمینه ساز تحول و توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و عدم توجه به آن موجب ایجاد شکاف‌های عمیقی در جامعه می‌گردد، «مدیریت صحیح سرمایۀ اجتماعی» می‌تواند تقویت «مشارکت مردمی» را که برجسته‌ترین ویژگی سرمایۀ اجتماعی است در پی داشته باشد. آنچه که می‌توان به آن اذعان کرد این نکته است که به دلیل عواید هنگفت نفت و گاز، نیاز به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد منطقه‌ای، از دیدگاه دولتمردان و دست‌اندرکاران مغفول مانده است. بررسی سرمایۀ اجتماعی در استان بوشهر به عنوان قطب گاز کشور به نکات بسیار جالب توجهی منتهی شده است، که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
در این مقاله ضمن بررسی کارکردها، عوامل مؤثر بر احصاء سرمایۀ اجتماعی و نحوه سنجش آن، نقش و راهکارهای تقویت آن در منطقه پارس جنوبی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها