راهبردهای رویارویی با قاچاق ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری در زمینۀ قاچاق کالا

چکیده

قاچاق کالا یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که هر نظام اقتصادی با آن روبرو است. این پدیده می‌تواند مانع رشد و شکوفایی هر چه بهتر تجارت آزاد می‌گردد. هر نظام اقتصادی تلاش دارد تا دلایل شکلگیری قاچاق کالا را مطالعه نموده و با رویکردی آگاهانه، سیاستهای درستی برای مقابله با آن اتخاذ نماید. اگر در گذشته‌های دور، مشکل راهزنی و عدم امنیت راه‌ها و آبها بر سر راه کاروانها و کشتیهای تجاری موضوعی مهم در حکومت‌داری تعریف می‌شد که بیشتر دارای بعدی امنیتی بود؛ اما امروزه پدیدۀ قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد که علاوه بر کارکرد امنیتی، دارای کارکردی اقتصادی نیز هست.
کشور ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، با این مشکل مواجه بوده و تلاشهای زیادی برای مقابله با این مشکل انجام شده است، ولی آنچنان که آمارها نشان می‌دهد این سیاستگذاریها نتوانسته است در کنترل این پدیده اثرگذار باشد. هدف این مقاله، تدوین راهبردهایی برای مقابله با این پدیده است.
این مقاله ماهیتی تجویزی داشته و تلاش دارد تا با ارائه راهبردهایی، سیاستگذاران را در زمینه چگونگی رویارویی با پدیدۀ قاچاق کمک نماید. برای این منظور از ادبیات مدیریت استراتژیک استفاده شده است. راهبردهای مورد اشاره در مقاله، در برگیرندۀ استراتژیهای نرم و استراتژهای سخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها