مؤلفه های امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی جنوب

چکیده

امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درکشور ما، همواره با چالش‌هایی رو به رو بوده است. احراز جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه بر اساس سندچشم انداز بیست سالة جمهوری اسلامی ایران، منوط به الزاماتی در زمینة رفع این چالش‌هاست. یکی از این الزامات، مبارزه با پدیدة قاچاق کالاست. از آن جا که ابزار جنگی دشمن در چنین مبارزه ای، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، لذا ضرورت دارد که ما هم با اسلحة اقتصاد و فرهنگ و سیاست به نبرد با این پدیده، تن در دهیم و گرنه شکست خواهیم خورد. البته پیروزی بر چنین دشمنی، با چنین سلاح‌هایی در بلند مدت امکان پذیر خواهد بود، اما این بدان معنا نیست که در کوتاه مدت از مبارزة فیزیکی دست برداریم بلکه با رعایت اولویت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت، از برنامه‌های کوتاه مدت نیز غافل نمانیم. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مؤلفه‌های امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالاو در پاسخ به این سؤال که جامعة ایران، نیازمند چه مؤلفه‌هایی در راه مبارزه با قاچاق کالاست؟ و با مطالعة مقالات و کتاب‌ها راجع به مدیریت، قاچاق کالا و امنیت اجتماعی و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه دربارة آنها، مؤلفه‌های مبارزه با قاچاق کالا در ابعاد مختلف شناسایی و راه کارهای هر کدام با برنامه ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها