چگونگی تبلیغات رسانه‌های نوین در شکل گیری پدیدۀ قاچاق در ایران و ارائة راهکارهای لازم

چکیده

علم اقتصاد بیان کنندة تخصیص منابع کمیاب در جهت ارضای نیازهای نامحدود بشری است. به بیانی دیگر، نیازمندی‌های بشر است که منجر به فکر، ایده و سپس اختراع و درنهایت تولید و توزیع و مصرف می‌شود. امروزه با گسترش وسایل ارتباطی اعم از ماهواره‌ها، سایت‌های اینترنتی و... مرزهای زمانی و مکانی شکسته شده و تولیدکنندگان به منظور یافتن بازار محصولات خود بدون محدودیت دست به درج تبلیغات در این وسایل ارتباطی می‌زنند. تبلیغاتی که از ویژگی‌های برترِ کالایی می‌شود باعث شکل گیری نوعی نیاز روانی در ذهن مصرف کننده می‌شود و به تبع آن، خواستار نوع مخصوصی از یک کالا با همان ویژگی‌های ذکر شده در تبلیغ می‌گردد. اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به واسطة همین عامل تبلیغات است. بنابراین عامل تبلیغات درشکل دهی نیاز به کالا و پدیده قاچاق بسیار حائز اهمیت است.
هدف اصلی نگارندگان، بررسی ابعاد وجودی عامل تبلیغات محصولات از طریق رسانه‌های مطرح در عصر اطلاعات و تأثیر آن بر مصرف کننده و توزیع کننده و در نتیجه شکل گیری قاچاق و استفاده از همین عامل به منظور استفاده از محصولات داخلی است و در پی آن اهداف فرعی همچون اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در بیان زیان‌های اقتصادی ایجاد شده در اثر پدیدة قاچاق می‌باشد.
این تحقیق بر مبنای روش کتابخانه‌ای تهیه شده، که با تحلیل محتوایی منابع گوناگون و به دست آمدن نتایجی از سوی محققان با توجه به مسائل مطرح شده در منابع گوناگون اطلاعاتی، بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها