بررسی قاچاق واردات کالا و راه‌های مقابله با آن

چکیده

قاچاق یکی از معضلات پیچیده کشور است که حل آن نیاز به یک عزم ملی بین مسئولین و مردم دارد. با توجه به گستردگی معضل قاچاق و انواع مختلف آن، در این مقاله به موضوع قاچاق واردات کالاپرداخته شده است. آمارهای رسمی و پژوهش‌های بررسی شده توسط نگارنده نشان از گستردگی این پدیده شوم در کشور دارد، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسیعی دارد. در مقالة حاضر بیشتر به جنبه‌های اقتصادی قاچاق توجه شده است.
این مقاله با شیوة تحلیلی- توصیفی و با استفاده از نمودار علت و معلول (استخوان ماهی یا ایشی کاوا)، روش حل مسئله (problem solving) وبهره گیری از روش پارِتوتدوین شده است. مقالة حاضر تلاش می‌کند با در نظرگرفتن علل ریشه‌ای ایجاد قاچاق، راه‌کارهای اجرایی را برای جلوگیری از این پدیده ارایه نماید. با توجه به اینکه سود اقتصادی دلیل اصلی وقوع قاچاق کالا به داخل کشور است بالا بردن کیفیت محصولات داخلی در کنار کاهش قیمت، باعث جلوگیری از قاچاق واردات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها