نویسنده = مهدی خاقانی
تعداد مقالات: 1
1. برسی تاثیر مطبوعات بر میزان بزهکاری در شهر بوشهر

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 51-68

مهدی دهقانی؛ مهدی خاقانی؛ احمد میرزایی؛ اسماعیل عبدالهی