نویسنده = مولود کیخسروانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل تأثیر تفاوت نیمرخ روانی والدین در بزهکاری و بهنجاری کودکان در شهرستان بوشهر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 19-43

فریده سادات حسینی؛ مولود کیخسروانی؛ جعفر ربیعی


3. بررسی و تحلیل تأثیر نقش خانواده در بزهکاری و بهنجاری کودکان در شهرستان بوشهر

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 99-131

فریده السادات حسینی؛ مولود کیخسروانی؛ جعفر ربیعی


4. بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 15 تا 50 ساله شهرستان بوشهر

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 72-94

مولود کیخسروانی؛ نعیما مقاتلی؛ علی اکبر قاسمی؛ یاسر معتمدی