نویسنده = مریم حراقی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه آن با رضایت شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 83-107

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ امرالله ابراهیمی


3. ارائه مدل مفهومی هوش هیجانی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 53-79

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی


4. بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و عملکرد سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 30-51

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی


5. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی